H.M. DE KONINGIN EERSTE JAARGANG No. 6 AUGUSTUS 1948 M E D E DEL I N GE NB LA D VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. N.V. (Kon inklijke Jutéspinnerij en -Weverij), RUSSEN. Er zal bezwaarlijk een orgaan in binnen- of buitenland te vinden zijn, waarin geen gewag wordt gemaakt van het a.s. regeringsjubileum van H. M. Koningin Wilheltnina en van haar troonsafstand ten tbehoeve van haar dochter Prinses-Regentes Juliana. Ook in ons blaadje willen wij met een enkel woord deze voor land en volk zo gedenkwaardige gebeurtenis memoreren. Wat wij in onze Koningin altijd hebben ge waardeerd is de getrouwheid waarmede zij steeds haar hoge plicht heeft vervuld. De hoogachting, de liefde, die ons volk in al z'n geledingen haar toedraagt, heeft zij verdiend door de ernst en de blijmoedigheid waarmee zij in tijden van voor-en tegenspoed zich van haar taak is bewust geweest. Waar leed geleden werd bij onspoed en ramp was zij tegenwoordig en troostte zij met haar koninklijk woord. Als alle stervelingen heeft zij blijdschap en droefenis beide in haar persoonlijk leven ervarenea het zal haar een blijde en bemoedigende gedachte geweest zijn te weten dat haar volk, dat zij zo lief had, daarbij aan haar zijde stond. In de vijftig jaren, die we het voor recht hadden door haar geregeerd te worden» heeft ons land tijden van op- en neergang gekend» langdurige crisis, gevolgd door oplevingen noden van allerlei aard hebben ons geteisterd. De ellende van de laatste wereldoorlog ligt nog vers in het geheugen. Maar er was gestadige vooruitgang op velerlei gebied, zij het niet altijd in stoffelijke zin. Ons land wordt met ere genoemd in de rij der volkeren. Sociaal en cultareel staan wij mede vooraan en internationaal wordt ons volk ten voorbeeld gesteld door z n gestage arbeidzaam heid. Een niet gering aandeel in dit alles heeft

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 1