„HET ANKER Vacaniie! Mededelingen Ziekenfonds MED ED EL VN GE NB LA D VOOR HEI FhKbUNbtL vain TER HORST Co. N.V. (Koninklijke Jutèspjnnerij en -VVeverij), RUSSEN EERSTE JAARGANG No. 5 JULI 1948 EN BLAD VOOR HET PERSONEEL VAN" Zinvol woord, dat allerlei perspectieven opent van dagen en uren, door te brengen naar eigen goeddunken en inzicht. Een onderbreking van de tredmolen van het dagelijkse leven, een tijde lijk ontslagen zijn van het moeten doen wat an deren ons opdragen, een heilzame gelegenheid om ontspanning te zoeken en te vinden op de wijze, die ons zelf het best lijkt. Vroeger een begrip, slechts inhoud hebbende voor weinige bevoorrechten, thans een algemeen erkend recht, toegekend aan vrijwel ieder werker. Wanneer we denken aan vroegere tijden, nog niet zo heel lang geleden trouwens, toen van een algemene vacantie nog geen sprake was, dan mogen we toch vaststellen, dat we in dit opzicht met grote schreden vooruit zijn gegaan. We ge loven, dat hierover maar één mening bestaat. Het jachtige leven van thans, waarin de machine het tempo aangeeft, eist meer van de mens dan de kalme gelijkmatigheid van vroegerde zenu wen worden op een grotere proef gesteld en hierin alleen reeds ligt de motivering van een pauze, door de werkers te gebruiken om er eens helemaal „uit" te komen. Hoe zal men de vacantie besteden Een ieder make dat voor zich zelf uitde een houdt van de stad, de ander van het land. Men make tijdig z'n plannen gereed, in overleg met vrouw en kroost of met z'n vrienden en vriendinnen, Er is keuze te over van uitstapjes naar alle delen van ons land. En waar we hier in de vacantieweek tevens het grote feest vieren ter luisterrijke her denking van het feit „RIJSSEN /OÓ JAAR STAD", zal zeker een deel van de vrije tijd be steed worden om in deze feestvreugde te delen. Maar hoe ge dit ook voor U zelf wilt uitmaken, of ge uitgaat of thuis blijft, laat ons dit elkaar wederkerig toewensen PRETTIGE VACANTIE EN MOOI WEER! WAT U MOET WETEN. HET ZIEKENFONDSBESLUIT, dat op 1 No vember 1941 in werking is getreden en waarbij het ziekenfondswezen onder toezicht van de Staat is gesteld, heeft ten doel, de verzekerden een doeltreffende geneeskundige verzorging te waar borgen. Het maakt onderscheid tussen verplicht- en vrijwillig verzekerden. Laatstgenoemde categorie is in het hier volgende buiten beschouwing gelaten. Het Ziekenfondsenbesluit wordt uitge voerd door de Algemene Ziekenfondsen, daartoe

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 1