HET ANKER Kernvergadering EERSTE JAARGANG No. 4 JUNI 1948 d.d. 6 JUNI'1948. Deze vergadering werd gehouden onder voorzitterschap van de Heer H. Jordaan. Na het voorlezen der notulen van de vorige vergadering worden de daarin gestelde vragen beantwoord. 1. KUNNEN ER ENIGE NIEUWE KAP STOKKEN GEMAAKT WORDEN IN WEVERIJ BOOMKAMP? P Dit is inmiddels gebeurd. 2. ZIJN DE TARIEVEN VOOR DE ZAK KEN 60 X 85 WEL GOED? Dit is met het betreffende kernlid afgehandeld. 3. KUNNEN ER WAT LAADBORDEN BIJGEMAAKT WORDEN VOOR DE PAKKERIJ Dit is aan de Heer Boonstra doorgegeven. Verder wordt nog eens geinformeerd of er al bericht is op de aanvraag voor Textiel. De Voorzitter antwoordt, dat men vorige week nog persoonlijk naar Den Haag is geweest, doch dat er nog geen beslissing genomen is. Men zal dus nog even geduld moeten hebben. Vervolgens worden de verschillende punten behandeld. Allereerst wordt gesproken over de uitbetaling van het vacantiegeld. De kernleden stellen voor dit met de vacantie in één keer uit te betalen. De Directie zal dit nader bespreken. Verder komt men terug op de winstspreiding, waarvoor nogmaals de aandacht van de Directie gevraagd wordt. Betreffende het tewerkstellen van een paar nieuwe arbeiders in de Pakkerij bij de lading en de pers wordt gevraagd, of de indeling hiervan wel juist is tegenover de oude arbeiders. Na enige discussie wordt besloten deze kwestie met baas en het betreffende kernlid nader te bespreken. Vervolgens wordt het verzoek gedaan om de toeslag op het loon van de plaatswerkers van 10% tot 15% te verhogen. Hierna komt de rondvraag. Van de Centrale Werkplaats endeTimmer- kamer komt een verzoek om hetzelfde loon te krijgen als in Nijverdal. De Voorzitter antwoordt hierop, dat men juist bezig is te onderzoeken wat de lonen in andere plaatsen zijn voor arbeiders van deze afdelingen. Verder wordt er gesproken over een op te richten ondersteuningsfonds waaruit voor arbeiders, die ziek zijn, versterkende middelen kannen gekocht worden. MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN" TER HORST St Ce. N.V» (Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij), RUSSEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 1