Ter inleiding. :.aoqd EERSTE JAARGANG No. 1 3 Cl KP,V TKDEiS'V O MAART 4948 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co, N.V. (Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij), RIJSSEN. Nadat de directie reeds enige malen de wenselijkheid van de periodieke verschijning van een eigen bedrijfsorgaan had besproken, is ook in vergaderingen van de Kern meer dan eens op k het nut van een dergelijke uitgave gewezen. De V directie heeft nu besloten aan deze aandrang ge volg te geven en zo ziet dan hiermede het eerstenummer van een eigen krantje het licht. Er zijn in de laatste jaren zoveel wettelijke verordeningen en voorschriften gekomen bij de -vele, die er reeds waren, dat het gewenst lijkt deze op duidelijke wijze onder de ogen te bren gen van de mensen, die er in de eerste plaats bij betrokken zijn, n.l. de arbeiders. Geringe ver schillen in opvatting van een of ander artikel kunnen tot misverstanden aanleiding geven en ihet is nodig, dat deze uit de weg worden ge ruimd vóór een onjuiste mening kans heeft gehad post te vatten of zich te verbreiden. Het is beter het kwaad te voorkomen dan te genezen. Deze krant wil zijn een orgaan van en voor ons bedrijf. Dat wil dus zeggen, dat het door mensen uit het bedrijf zal worden geredigeerd met de bedoeling alle bij het bedrijf betrokkenen te bereiken en van voorlichiing te dienen waar ^dit nuttig of nodig wordt geacht. De directie "acht het gewenst, dat de redactie op het kantoor zetelt. Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat de krant uitsluitend gevuld moet worden met pennevruchten van het kantoorpersoneel. Integendeel. Het zal zeer op prijs worden gesteld wanneer arbeiders, die menen een bijdrage in opbouwenden zin te kunnen leveren, dit vooral niet nalaten uit een verkeerd gevoel van bescheidenheid. Laat ieder gerust voor de dag komen als hij (of zij) iets te berde wil brengen, dat aan de bedoeling van het orgaan beantwoordt. Op de voorgrond sta echter steeds, dat alles gericht moet zijn op het belang van het bedrijf en van allen, die daarin hun levensonderhoud verdienen. Onze beste wensen vergezellen dit eerste ■eerste nummer van het bedrijfsorgaan van ter Horst 6 Co. N.V. Moge het een goed .onthaal vinden. De directie. Aan het inleidend woord van de Directie zouden we nog graag enkele opmerkingen willen toevoegen. In de eerste plaats deze, dat men stukken, het bedrijfsorgaan betreffende, na ze geadresseerd te hebben aan de redactie, kan inleveren bij de baas van z'n afdeling. Deze zorgt dan voor door zending naar het kantoor, waar de redactie er verder het nodige mee zal verrichten. Van niet ondertekende stukken wordt geen nota genomen. Het ligt in de bedoeling het orgaan eens per maand te doen verschijnen. Voorlopig lijkt ons dat toereikendmocht later blijken, dat er zoveel copy komt, dat dit niet voldoende is, dan kunnen we altijd nog overgaan tot een veelvuldiger ver schijning of tot een vergroting van de omvang van het blad. De mededelingen, die we ons voorstellen geregeld te doen betreffen Verslagen van kernvergaderingen, personeelswisselingen, de afdelingskas, het ziekenfonds, het spaarfonds, de sociale afdeling, de vereniging T.O.V.A., de sportvereniging, de jubilea, terwijl zo mogelijk ook familieberichten van de in het bedrijf werkzaam zijnde personen zullen worden opgenomen. We ontveinzen ons niet, dat we eerst wat onwennig zullen staan tegenover dit voor ons nieuwe werk. Alle begin is moeilijk. Maar we vertrouwen, dat, mocht het nodig blijken een beroep te doen op medewerking om de opzet te doen slagen, dit beroep niet tevergeefs zal worden gedaan. Het doel, dat we ons voorstellen te bereiken, is wel de moeite waard; enige in spanning mag) men er zich wel voor getroosten. Als na verloop van tijd blijkt, dat ons orgaan in een behoefte voorziet, dan zal ons dat aange naam zijn en een aansporing om op de ingeslagen weg voort te gaan. Voor welwillende op- en aanmerkingen houden we ons gaarne aanbevolen. De redactie. jgjg. O 'ij Ri

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 1