„HET ANKER" KERSTFEEST 1953. VIERDE JAARGANG No. 52 DECEMBER 1953 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. Weer is het Kerstfeest. Wij denken hierbij aan de geboorte van Chris tus in de stal van Bethlehem. In een schone winternacht, toen alles sliep en alleen de herders in Efrata's velden de wacht hielden bij hun kudden, verscheen daar een hel der licht aan de hemel. Een welluidende stem riep: „Vreest niet, want ik verkondig U grote blijdschap", waarna een koor van engelenstem- men juichend inviel met de woorden: „Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen". En nu eeuwen later, worden wij elk jaar Arbeidersvergadering «Ld. 11 November 1953. Aanwezig: de Heren H. Jordaan, B. Ligten- berg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Sep- penwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreij- kes, E. Goossen, F. A. Pfeiffer, D. Markvoort, H. Lankamp, D. J. Wolterink en Joh. Brinks. De Voorzitter, de Heer Jordaan, heet de aan wezigen welkom en opent hiermede de verga dering. Alvorens tot de agenda over te gaan zegt spreker de Kern hartelijk dank voor de mooie weer geconfronteerd met deze woorden. Kerstfeest het wil de mensen steeds weei opnieuw leren alle haat, alle boosheid, alle wrok jegens elkander uit het hart te bannen, alle lage gedachten, al de lelijkheid in de mens zelf te bestrijden en zich één te gevoelen, zich éen te weten en één te zijn met anderen en zich daarnaar te gedragen. Deze oude Kerstboodschap leert ons dat wij ons moeten opmaken tot vrede onder elkander, tot heil van onze naaste en tot geluk voor de ongelukkig en. Tot het ontvangen van deze gedachten bereid den de mensen zich in de oude tijd in de Advents tijd voor. Daardoor werd een aandachtige en vrome stemming gewekt. Het waren dagen van stille afwachting in de toenemende duisternis, dagen van verlangen naar het komende licht. De moderne tijd mist deze Adventsstemming, doch het verlangen naar de verwerkelijking van het Evangelie, dat als hoogste gebod steeds liefde heeft gepredikt, kan er slechts te groter om zijn. {KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 1