De naailessen. Wij vertrouwen dat ook het personeel hierin zoveel mogelijk zal meewerken. Onze cantinebaas, D. Mulder en zijn assistent Zandink, doen hun best om op tijd een goed kopje koffie of thee klaar te hebben. Wij vernemen dat het schaften netjes ver loopt. Om de lokalen netjes te houden en de cantine baas minder werk te bezorgen zijn enige papier bakken geplaatst om het boterhampapier in te werpen. Verder mag hier gerookt worden, doch met de uitdrukkelijke bepaling dat dit dan ook beslist alleen in dit gebouw gebeurt en niet op het terrein als men naar de cantine toegaat of dit gebouw verlaat. Ook zal lectuur beschikbaar gesteld worden voor belangstellenden. Hiervoor is een speciale tafel ingericht. Men moet dus de bladen niet meenemen naar de koffietafels. Wij vertrouwen, dat ieder zal meewerken aan de orde in dit gebouw en dat het zal beantwoor den aan het doel waarvoor het gebouwd is. L. M. LANKAMP Lankamp heeft ruim 43 jaar zijn beste krach ten aan het bedrijf gegeven. Tot voor enige ja ren was hij werkzaam als wever, doch vanwege zijn minder goede gezondheid kreeg hij tot taak het afstoffen der machines. Een en ander heeft hij tot volle tevredenheid van zijn superieuren verricht. Wij allen betreuren zijn heengaan en onze ge dachten gaan hierbij uit naar zijn vrouw en kinderen, die thans zijn grote steun missen. Het moge hun tot troost zijn, dat velen zijn nagedachtenis in dankbare herinnering zullen bewaren. J. VOORTMAN Na een ongesteldheid van enige dagen over leed op 2 Nov. 1953 onze medearbeider J. Voort man. Een zo plotseling verscheiden geeft altijd een grote verslagenheid en zo was het thans ook weer in de afdeling Weverij. Tot voor enkele dagen nog stond hij achter zijn getouwen, totdat de zeis des doods zijn leven kwam afsnijden en hij uit onze werkgemeenschap werd wegge rukt. Op 16 Juni 1920 trad hij bij Ter Horst Co. N.V. in dienst. Hij was een zeer goed wever, die altijd met toewijding zijn werk heeft verricht. Het bedrijf verliest in hem een bekwaam arbei der, doch nog groter is het verlies voor zijn vrouw en kinderen. Moge hun de kracht geschonken worden dit verlies te dragen en moge hij in vrede rusten. Op Zondag 15 November, bereikte ons op nieuw een bericht van het overlijden van één onzer arbeiders. plotseling had ver- We hoorden dat Lankamp het tijdelijke met het eeuwige wisseld. Hij was reeds geruime tijd wegens ziekte afwezig, doch daar wij hem nog regelmatig op straat ontmoetten, deed niets vermoeden dat zijn ziekte zo plotseling een dusdanige wending zou nemen. Patroontekcnen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 4