Een voorstel van de Kern om meer kisten te maken in de Pakkerij voor het opstapelen van de grote doekrollen, daar dit bij de verlading veel gemakkelijker is, zal doorgegeven worden. Verder vraagt de Kern naar de vacantierege- ling bij ziekte. De vraag is waarom enkele men sen een gedeelte van de vacantieweek afgetrok ken wordt. De Directie zegt, dat personen die in de va- cantie ziek en bedlegerig zijn of een dusdanige ziekte hebben, dat ze aan de vacantieweek niets hebben, later een week vacantie mogen opne men in overleg met de baas. De andere zieken krijgen over de vacantie- week een aanvulling op het ziekengeld tot 100 van hun loon. Blijkt nu achteraf, dat iemand die over de vacantieweek 20 aanvulling heeft gehad toch (jeCleCOreerO, eigenlijk wel een week vacantie had moeten hebben, dan wordt hem bij het opnemen van deze week een gedeelte gekort, procentsgewijze gelijk aan de uitbetaalde aanvulling. De Kern informeert vervolgens hoe de rege- ling zal zijn die toegepast zal worden bij het vieren van een 25-jarig jubileum. Worden de jaren die men in militaire dienst is geweest en de jaren, die men wegens slapte weg is geweest, afgetrokken De Directie zegt dat hiervoor een plan opge zet is, doch dat nog geen besluit genomen is hoe de regeling precies zal zijn. Wat betreft de dienstplichtigen kan gezegd worden dat deze tijd als diensttijd meegerekend wordt, hetgeen voorheen ook altijd gebeurd is. De 'andere gevallen zullen nader besproken worden. Hierna wordt door de Kern de vraag gesteld of de mensen die ziek geweest zijn hiervoor ook snippervacantie afgetrokken wordt. De Directie antwoordt dat dit reeds eerder een punt van bespreking is geweest in de Kern vergadering. Men heeft destijds deze kwestie op verzoek van de Kern aan de Vakraad voor gelegd, die de hiervoor geldende regeling bij Ter Horst Co. N.V. goedgekeurd heeft. Deze regeling is, dat men snippervacantie krijgt over de tijd, die men gewerkt heeft. Om deze regeling soepel toe te passen, zullen van de zieken die korter dan 6 weken ziek zijn ge weest geen snipperdagen in mindering worden 'gebracht. Als laatste punt heeft de Kern een verzoek om bij een 25-jarig huwelijk een hele dag vrij te geven inplaats van een halve dag. De Voorzitter zal dit met de Directie bespre ken. Alvorens tot de Rondvraag over te gaan zegt Nieuwenhuis dat hij zich graag aansluit bij de woorden van de Voorzitter betreffende mej. Vosgesang. Spreker dankt ook haar namens de Kern voor de prettige samenwerking en verder voor alles, wat zij in het belang van deze commissie gedaan heeft. Mej. Vosgezang dankt hierna de Voorzitter en de heer Nieuwenhuis voor de woorden, tot haar gesproken naar aanleiding van haar ver trek. Bij de Rondvraag worden nog enige kleine ge vallen behandeld, o:a: een klacht dat in „Beek op sommige getouwen het garen minder goed is, reparatie aan de omtrekmachine en het niet- stoppen op 12 October met de Sterkerij. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. L. 4ï J. H. GEERLING 5 October j.l. was het de dag, dat Geerhng 50 jaar geleden zijn werk hier aanving. Nadat hij eerst enige tijd in de handnaaierij was werk zaam geweest kwam hij in de Krasserij „Beek Hierna was hij nog enige jaren in de Batching- kamer werkzaam, vanwaar hij weer naar_ de Krasserij ging. Hier werd hij als arbeider bij de breaker-finisher aangesteld. Nadat hem op het gemeentehuis door de Burgemeester de Konink lijke onderscheiding was opgespeld, werd hij door de Directie op het kantoor ontvangen, waar hem bij monde van de heer Jordaan geluk werd gewenst met deze onderscheiding en zijn jubileum en hem namens de Directie het ge bruikelijke cadeau werd overhandigd, met de wens, dat hij dit nog vele jaren in goede wel stand mag gebruiken. Ook heeft de jubilaris van de zijde van de medearbeiders veel belangstelling ondervonden. Bazen en collega's hebben er toe bijgedra gen met goede wensen en een aardig cadeau, hem deze dag tot een onvergetelijke te maken. Mogen ook wij ons hierbij aansluiten en Geer- ling toewensen dat hij nog lang de vitale, pret tige en joviale man mag blijven, die hij altijd geweest is. JÉiÉi

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 2