Kern vergadering Gepensionneerd. Aan cle klacht van Krasserij „Beek", dat de jute minder goed. verwerkt kan worden, zal aan dacht besteed worden. De oorzaak is, dat in de Batchingkamer een spreader stuk is. Aan een verzoek uit. de afdeling- Ealanderij om de lonen van de stopsters gelijk te maken aan het loon van de hoogste groep kan niet worden voldaan, omdat men dan weer dezelfde moeilijkheid krijgt, die er voorheen bestond be treffende de prestatie. Over het loon van een jeugdige arbeider in de Ealanderij zal nader gesproken worden. Tenslotte wordt gevraagd om de deur in Bat chingkamer „Boomkamp" bij het uitgaan der fabrieken open te stellen, omdat de arbeiders nu een hele omweg moeten maken. De Dirctie zal bij de technische leiding infor meren of dit mogelijk is in verband met de hieuwbouw. Hierna sluiting. d.d.^5 September 1953 Aanwezig de heren A. H. ter Horst, H. Jor- daan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geer- ling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Ereijkes, E. Goossen, F. A. Pfeif fer, H. Lankanip, Joh. Brinks en Mej. J. H. Vosgezang. Behoudens een kleine opmerking worden de notulen goedgekeurd. De heer Jordaan geeft een kort verslag van de laatst gehouden doorlichting. Het resultaat kan bevredigend genoemd worden, doch voor enkele personen blijkt toch een volledige rust kuur noodzakelijk te zijn. Vervolgens zegt de V oorzitter dat reeds in de vorige vergadering gesproken is om met een ge deelte van „Boomkamp" in ploegen te werken in verband met de verbouwing. Thans is het zover dat men met de voorbe reidende werkzaamheden kan beginnen. Spre ker vraagt of de Eern er bezwaar tegen heeft om Maandag 14 September met een gedeelte van Spinnerij en Spoelerij „Bijvank" in ploegen te draaien. De Eern zegt, dat zij hiertegen geen bezwaar kan maken. De reden is voldoende bekend en ook de arbeiders uit de betreffende afdelingen zijn Hier van op de hoogte. Volgens haar kan men een en ander in de fabriek wel bekend maken. Betreffende de verwerking van de jute in „Beek" geeft de Voorzitter een korte uiteenzet ting over deze moeilijkheden. Het is niet zoals vroeger, toen men alleen maar naar blanke zakken vroeg. Thans mogen er ook gerust andere kwalitei ten in verwerkt worden omdat men vooral met de prijs rekening moet houden. De concurrentie is erg groot en men moet alles in het werk stellen om mee te kunnen komen. Stoppen op 31 Augustus. Hierna 'ivordt gesproken over het stoppen op 31 Augustus met de late ploeg in Spinnerij en f Spoelerij vï,Beek",i De Kern is hef met het genomen besluit niet eens en zegt dat men niet had moeten stoppen. De Directie acht het stoppen verantwoord. Bovendien was de Kern niet meer te bereiken en werd op voorstel van de arbeiders zelf gestopt met de bepaling, dat deze twee uur volgende week uitgewerkt zouden worden. Kleedgelegenheid .Smederij. Er. is een verzoek uit de Smederij om hier een kleine ruimte af te schermen voor kleedgelegen heid, en in cle timmerwerkplaats een stofvrije plaats te maken voor het opbergen van de kleren. Dè Directie zegt, dat dit niet gemakkelijk zal zijn vanwege de weinige ruimte, die er nu al is. Dit zal nader bekeken worden. Ver plaatse?! van arbeiders. .De Kem zegt, dat er verschillende arbeiders zijn clie, doordat ze van de ene afdeling naar de andere gaan, telkens „leergeld" moeten betalen. Zij vraagt of dit niet anders geregeld kan worden. De Directie antwoordt dat het op een bepaald ogenblik in de ene afdeling wel eens drukker is dan in de andere. Ook het aantal zieken speelt hierbij een rol. Arbeiders, die om deze reden nog al eens verplaatst worden krijgen ook dikwijls werk dat hoger betaald wordt dan hun vroe gere werk. Men kan dan niet spreken van schade. De betreffende gevallen zullen echter nader onderzocht worden. Loon keurders Naaierij. De Kern zegt, dat volgens de arbeiders niet het tarief over het aantal gekeurde zakken wordt betaald. Men is hier gebonden aan een vastgesteld aantal. Komt men daarboven, dan bewaart men deze aantallen. De Directie zegt, dat indertijd bij het vast stellen van deze tarieven een maximum is ge steld voor het aantal te keuren zakken om een juiste controle in de hand, te houden. Bij de rondvraag wordt geïnformeerd naar het tarief Krasserij „Beek" betreffende verlet uren bij kleine reparaties aan de machine en een verzoek om op de 3e en 4e zolder in de op slagplaats „Beek" enige lampen te plaatsen. Hierna sluiting. Weer hebben een aantal personeelsleden ons bedrijf met pensioen verlaten en wij willen niet nalaten hierop, zoals in ons vorig nummer was afgesproken, nog even terug te komen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 2