„HET ANKER Kernvergadering VIERDE JAARGANG No. 50 SEPTEMBER-OCTOBER 1953 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. d.d. 12 Augustus 1953 Aanwezig de heren H. Jordaan, B. Ligten- berg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Sep- penwoolde, G, Mensink, J. H. Nijland, M. Kreij- kes, E. Goossen, F. A. Pfeifer, D. Markvoort, H. T, an kamp, Joh. Brinks, D. J. Wolterink en Mej. J. H. Vosgezang. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Enige vragen uit de vorige vergadering wor den als volgt beantwoord: Onvoldoende lege klossen: Eén van de oorzaken is dat er veel zieken in deze afdeling zijn. Verder zullen enige jongens worden aange nomen voor deze afdeling. ■Jubilea: De Directie heeft besloten om ook een 25-jarig jubileum in te stellen. Teveel soorten doek op laadborden: Dit is doorgegeven. Men zal onderzoeken of hier iets aan gedaan kan worden. Hierbij wordt door de Kern opgemerkt dat in de Kalanderij en Pakkerij te weinig arbeiders zijn. De Directie zegt nogmaals dat er veel zieken zijn. In de Pakkerij zullen om genoemde rede nen binnenkort enkele personen aangesteld worden. Hierna gaat men over tot de agenda. Er is een regeling getroffen waarbij aan ar beiders, die in de vacantieweek moeten door werken om noodzakelijke reparatiewerkzaam heden te verrichten, een toeslag wordt gegeven van 25 omdat ze niet evenals de anderen vrij over deze week kunnen beschikken en hun va- cantieplannen niet kunnen doorgaan. De Kern waardeert het erg dat aldus is be sloten, doch vraagt waarom de portiers, die deze week dienst gedaan hebben, hiervoor niet in aanmerking komen. De Directie zegt, dat deze personen altijd in de vacantieweek dienst hebben en dat zij dit reeds een jaar van te voren weten. Zij wil dit geval echter nog eens bespreken. Betreffende het uurloon van een poetser uit „Beek" deelt de Directie mede, dat de betref fende persoon een hoger uurloon zal ontvangen. Rondvraag. Gevraagd wordt of de arbeiders, die in de cantine werken, geen kop koffie kunnen krijgen. De Directie zegt, dat men vorige week voor de goede orde een nieuwe regeling heeft moeten maken. De cantinebaas is opdracht gegeven alleen koffie te schenken aan mensen, die daar komen om te schaften. Verder is er geen bezwaar, dat arbeiders die werkzaam zijn in de cantine ook een kop koffie krijgen. Ook arbeiders, die voor bijzondere gelegen heden moeten overwerken, kunnen hiervan ge bruik maken, door aan de baas een bon te vragen. Betreffende de schafttijd zegt de Directie dat het geen bezwaar is dat de meisjes buiten de fabriekspoort gaan, mits ze zorgen, dat ze weer tijdig terug zijn. (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -'WEVERIJ) RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 1