Dankbetuigingen. en a&a dit verzoek wilde ik natuurlijk gaarne voldoen. 1 Allereerst feliciteer ik U allen van harte met het behaalde diploma. Zoals ik zo juist hoorde van Dr Op de Coul is het buitengewoon prach tig, dat U allen zonder uitzondering het diploma gehaald hebt,(want dit komt niet vaak voor. "U kunt ervan overtuigd zijn, dat Ter Horst Co. N.V. het buitengewoon op prijs stelt dat U zich voor het E.H.B.O.-werk interesseert en ik hoop dat U voor deze cursus bij Uw collega's réclame zult maken, opdat wij het volgend jaar ook veer een voldoend aantal mensen voor de cursus zullen hebben. Het moet voor U allen tévens een grote voldoening zijn dat gij nu het diploma bezit, want wat is mooier denkbaar dan eën medemens in nood te mogen en te kunnen helpen. Tot slot hoop ik dat U het geleerde nooit in practijk hoeft te brengen, doch mocht dit onver- hTóöpt nodig zijn dan neem ik aan dat we op U dMlen mogen rekenen." Hierna feliciteert de heer Ter Horst de cur sisten persoonlijk en reikt hierbij aan hen de diploma's uit. Vervolgens neemt Dr Op de Coul het woord en spreekt over de waarde van dit diploma. Spreker legt de nadruk op de grote verant woordelijkheid die thans op de cursisten is ge legd. Hierbij wijst hij op de taak van een E.H. B-O.-er bij eventuele ongevallen, waarbij heel vaak mensenlevens gered zijn door hun deskun dig optreden. Het mooie van dit werk is tevens zich in dienst tè stellen van de gemeenschap en op dit terrein iets te kunnen doen. Het is echter niet alleen noodzakelijk hiervan een diploma te ontvangen doch om deze kennis goed bij te houden. Spreker spoort daarom dan ook de cursisten aan dit diploma dat normaal over 2 jaar afloopt t.z.t. door een korte herhalingscursus te doen verlengen. erder zegt spreker met genoegen te kunnen ^Wrugzien op deze cursus omdat vooral de be langstelling en de serieuze studie van de cur sisten hem getroffen heeft. Ook bij het evxamen is dit gebleken, waarvoor alle geslaagd zijn en waarvan de examinator, Dr Wevers Betting gezegd heeft dat het gehalte van de cursisten zeer goed was. Spreker besluit met de wens, dat ze van deze kennis een nuttig gebruik zullen maken, doch met de hoop dat dit niet vaak zal behoeven nodig te zijn. Vervolgens dankt de heer Ligtenberg, mede namens de curisten, Mevrouw Op de Coul voor haar bereidheid om hierbij ook aanwezig te willen zijn. Spreker denkt aan de vele avonden, die ze haar man heeft moeten missen om naar Rijssen te gaan, voor welk offer de cursisten gedacht hebben een kleine attentie te moeten aanbieden. Hierbij overhandigt Mej. Zwoferink haar een bouquet rode anjers. Hierna richt spreker zich tot de dokter en zegt dat de cursisten met nadruk zijn wijze van lesgeven hebben geroemd en ook de aangename omgang met hem zeer op prijs hebben gesteld. De manier waarop de stof door hem werd behandeld, wordt door spreker vergeleken met een maaltijd, die met dezelfde middelen van wege de kookkunst smakelijk en minder sma kelijk kan worden opgediend. Het eerste was hier het geval en het heeft spreker dan ook niet verwonderd dat allen geslaagd zijn. Daarom hebben de cursisten ook aan U ge dacht en willen U als erkenning iets meegeven, aldus spreker. De heer Bakker biedt hierna de dokter enige gramofoonplaten aan, die toevallig aan zijn persoonlijke smaak beantwoorden. Hoe dit kan zal de dokter met zijn vrouw moeten uitzoeken. Tenslotte dankt de heer Ligtenberg de heer Ter Horst voor zijn belangstelling en de Direc tie voor het nuttige en aangename, dat zij in deze cursus hebben geboden. Hierna bleef men nog enige tijd gezellig bijeen, waarbij door de enthousiaste E.H.B.O.-er onge merkt al weer geoefend werd. Wij achten het van groot belang hieronder de namen van de geslaagden te noemen, zodat men weet welke personen bij- een eventueel ongeval bevoegd zijn eerste hulp te bieden. Deze personen zijn: G. W. Baan (Batchingkamer „Bijvank") H. Bakker (Kantoor) G. J. van de-Belt (Spinnerij „Beek") H. Gerritsen (Naaierij) A. ten Hove (Magazijn) J. W. Keizer (Timmerkamer) J. Ligtenberg (Spinnerij „Bijvank") H. Meijerink (Kamgaren) B, J. Meijerink (Kamgaren) G. J. Nijzink (Spoelerij „Beek") J. W. Pongers (Spinnerij „Boomkamp") H. Sietteilhaar (Portier „Beek") G. Smit (Naaierij) J. H. Vosgezang (Naaierij) G. Voortman (Weverij „Beek") G. Zwoferink (Spinnerij „Beek"). Onze hartelijke dank aan bazen en collega's voor de prachtige fruitmand, die wij tijdens onze ziekte van hen mochten ontvangen. G. J. Lubbers (Weverij Bijvank II) J. Tijink (Spinnerij „Beek"). B. van Brussel (Pakkerij). G. Zonnebelt (Spinnerij „Beek"). Hartelijk dank aan bazen en mede-arbeiders uit Spinnerij „Beek" voor de mooie krente- wegge, die wij ontvingen ter gelegenheid van de geboorte van onze zoon. G. Zwoferink. A. W. G. Meijer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 11