Ut liiÉhuilM botl begint weer. Over mijn werk als sociaal werkster. delen in het raam krijgen dus reliëf. Nadat dus op het gehele raam de bewerking van contour- en grisaille-schildering heeft plaats gevonden, gaan alle stukken glas weer in de oven en onder een temperatuur van pl.m. 650° zet de brandstof zich vast in het glas. De brandverf is dus met het glas één geheel geworden. Tot slot moeten de panelen waaruit dit raam bestaat het procédé ondergaan van het z.g. plak- glas. Alle stukken beschilderd glas worden door middel van een substantie, die men aan kan duiden met licht smeltbaar glas, op spiegel ruiten ter grootte van de panelen vast-gesmol- ten. Voor de derde maal gaan dus de stukken glas, die op de spiegelruiten vastzitten, de oven in en onder pl.m. 180° hechten zich de stukken glas vast aan de spiegelruitpanelen. Dus rest ons alleen nog de plaatsing van de glaspanelen in het raam. WIM MULDER. Op het ogenblik is men met man en macht bezig, om de huishoudschool weer tot een prac- tisch, modern gebouw te maken. Hiervoor heeft de Directie heel wat over, want het gebouw was jarenlang in gebruik als kan toor. Er zijn zoveel mensen aan het werk, dat on dergetekende zich als een schim hiertussen door moet bewegen, om te speuren naar de meest practische verbeteringen. 1 September hopen we met de lessen te be ginnen, zodat ieder meisje, dat wil, een goede huisvrouw kan worden. Knippen en naaien behoren bij elkaar en wor den voortaan als één cursus gegeven. Voor gevorderden zijn er weer vervolg-cur- sussen. Voor de kookcursussen zal wel veel animo zijn, daar deze er sinds de oorlog niet geweest zijn. Aangifte spoedig bij de baas met opgave van Naam, adres, leeftijd en de tijden, waarop je ko men kunt. De lessen kunnen gegeven worden 's mor gens, 's middags en 's avonds. Zaterdags niet. Wil je met vriendinnen op dezelfde cursus komen, geef dat dan ook op. De kosten blijven 15 cent per les. Van kookboek en knipboek betaalt de Directie de helft schriften zelf betalen. Voor de kookcursus zijn verder nodig: (neem samen 1 el: 2 mutsen). De eerste week in September hoop ik voor het koken alles nog nader te bespreken in de "huishoudschool. J. E. VAN DER GAAST. Nu het alweer enkele maanden geleden is dat ik bij de N.V. ter Horst en Co. als sociaal werk ster aangesteld ben en ik het bedrijf en de mensen die er werken zo langzamerhand enigs zins heb leren kennen, wil ik graag eens wat over mijn werk vertellen. Verschillende mensen is het niet erg duide lijk wat de sociaal werkster nu eigenlijk doet en wat zij als haar taak ziet. Voor sommigen is zij uitsluitend de juffrouw van de gezins verzorging, voor anderen de juffrouw die de wondjes verbindt. Inderdaad zijn beide genoemde bezigheden onderdelen van mijn werk, maar er is meer. Juist die andere kanten van het werk, die zo belangrijk zijn, wil ik hier eens wat nader be lichten. Laat ik dan beginnen met de vraag te be antwoorden waarom eigenlijk een sociaal werk ster bij een bedrijf wordt aangesteld. Dit kan om verschillende redenen gebeuren. Wat ik echter als de belangrijkste reden zie is cle volgende: De sociaal werkster moet proberen om de mensen te helpen uit hun sociale moeilijkheden of nood te komen; of indien de nood niet te lenigen is, deze te verzachten. De personen, die in dergelijke moeilijke om standigheden verkeren, hebben dikwijls vele zorgen, waardoor ze niet zo opgeruimd zijn en niet zo gemakkelijk kunnen leven als vroeger. Met moeite houden zij hun aandacht bij het werk. Dikwijls zijn deze werkkrachten prikkelbaar en veroorzaken zij moeilijkheden onder collega's, waaronder de stemming op een afdeling ernstig kan lijden. Zo kan het voorkomen, dat een hele groep met minder plezier aan het werk gaat dan voor heen. Te trachten nu dat ieder met zoveel mogelijk vreugde aan het werk gaat, zie ik als één van de belangrijkste taken van de sociaal werkster. Als oorzaak van de zorgen die men kan heb ben, noemde ik de sociale moeilijkheden. Hierom gaat het wanneer de hulp van een sociaal werk ster wordt ingeroepen. Deze problemen kunnen op allerlei terrein liggen en behoeven niet altijd even ernstig te zijn. Zo kunnen er zich thuis moeilijkheden van allerlei soort voordoen. Ook kunnen er in de fabriek dingen gebeurd zijn, waardoor er een zekere wrok bij één of bij meerderen ontstaan is. De oorzrak van deze wrok kan soms liggen bij een onrechtvaar dige behandelingdikwijls komt het echter voor dat een niet begrijpen van elkaar of een uitleg, die niet duidelijk was, als oorzaak moet worden gezien. Bij al dergelijke gevallen kan een sociaal werkster proberen haar hulp te verlenen. Zij heeft de gelegenheid om rustig over deze moei- Daarna wordt alles overgeschilderd in lichte vrolijke kleuren. schort wit, verpleegstersmodel, pannelappen, kookmuts (driekant model) ■71PT1CJ

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 7