De techniek van het z.g. plakglas. de goedgunstigheid van de Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente onderdak gevonden in de leerkamer en consistoriekamer van de Wester- kerk. Daar zijn we gebleven tot na de bevrij ding. Vervolgens was het het loonbureau, dat ons binnen zijn muren heeft geherbergd, terwijl het personeel van dit Bureau zelf een tijdelijk onderkomen vond in een lokaliteit van Hotel Gijsbers. Een verbetering was het, toen de Huishoud school kon worden betrokken en de mensen van het loonbureau hun oude appartementen weer konden opzoeken. Natuurlijk was inmiddels reeds meer dan eens de bouw van een nieuw kantoorgebouw onder de ogen gezien. Verschillende oorzaken hebben tot vertraging aanleiding gegeven. Zo werd het oorspronkelijke plan door de autoriteiten, die hun goedkeuring er aan moesten hechten, afge keurd; er moest op besnoeid worden. Later had den andere uitgaven, bijv. aanschaffing van nieuwe machines, voorrang. Maar eindelijk is het nu dan toch zo ver, dat het gebouw er staat en dat het in gebruik kan worden genomen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik me klein voel bij de aanblik van dit mooie kantoor. Nooit had ik kunnen denken, dat Ter Horst Co. N.V. nog eens de beschikking zou krijgen over zulk een fraai en goed geoutilleerd gebouw. De ad ministratie van het gehele bedrijf zal er worden gevoerd. Van hieruit zal het bedrijf worden ge leid en van hieruit zal het contact met onze afnemers worden onderhouden. Mogen allen, die er in werkzaam zullen zijn, dit dcjen in een prettige sfeer van samenwerking. En moge God z'n zegen schenken aan het werk, dat er zal worden verricht. Iets heb ik hieraan nog toe te voegen. Toen het personeel op de vriendelijke gedachte kwam het raam, dat wij zo pas hebben bewonderd, te schenken, hebben wij overwogen hoe wij, nog anders dan door woorden, onze erkentelijkheid tot uitdrukking zouden kunnen brengen. Zoals U weet hebben onze overwegingen geleid tot het in gratis gebruik aanbieden van een bad inrichting. Deze zal verrijzen boven de ingang van de nieuwe fabriek. Ze zal zo groot worden, dat ze ook op bepaalde tijden ter beschikking kan komen voor andere inwoners van Rijssen, die niet aan het bedrijf zijn verbonden. En dit zal geschieden tegen een laag tarief, zodat niemand er van zal worden weerhouden deze badinrichting te gebruiken. We hopen hiermede het onze te hebben bijgedragen om in een be staande behoefte te voorzien. Dat velen er ge bruik van mogen maken! DE TECHNIEK VAN HET Z.G. PLAKGLAS. Nadat de opdrachtgever de schets en de werk tekening (op ware grootte) heeft goedgekeurd, wordt deze tekening door middel van doordruk papier op andere vellen papier overgebracht. Door langs deze nieuwe lijnen te knippen, ont staan er stukken papier, schabionen genaamd, waar langs de glassnijder de stukken glas zal gaan snijden. Als alle stukken glas gesneden zijn, onder gaan deze in de techniek van het plakglas een voorverhitting. Daartoe worden alle stukken glas in de oven gelegd om verhit te worden tot een temperatuur van pl.m. 850°. De scherpe kanten, ontstaan door het snij den of afgruizen, verdwijnen. Na afkoeling wordt de tekening met de z.g. contourverf op de stukken glas geschilderd. Contourverf bestaat uit glaspoeder, metaal poeder (ijzerhamerslag), Arabische gom en kleurstof en wordt met azijn aangemaakt om deze verf behoorlijk op het glas te doen vast houden. Met de contourverf kan men allerlei nuances bereiken door meer of minder toevoeging van azijn. Nadat de gehele tekening in contour op de stukken glas is geschilderd, wordt elk stuk glas met een dunne laag grisaille-verf bestreken. Deze grisaille-verf heeft dezelfde samenstel ling als de contourverf, maar wordt met water aangemaakt. Verder is grisaille-verf in verschillende kleu ren in de handel. Zo is in dit raam een bronsgroene grisaille gebruikt. Met deze grisaille of brandverf kan men op verschillende manieren werken. De grisaille kan worden gedast of getippeld of met een korte kwast gedopt. Als de grisaille is gedroogd, wordt door mid del van vegen, doppen opkrassen licht in de stukken glas gebracht. De verschillende onder- In de vergaderzaal na de plechtigheid. Gepensionneerden in gesprek met de Directeuren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 6