gij allen aan onze oproep gehoor hebt willen geven. Mag ik dan ook allen hartelijk welkom heten in dit prachtige kantoorgebouw. Het verheugt ons zeer, dat ook onze geachte Directie zich bereid verklaard heeft om hier ook tegenwoordig te willen zijn, en niet te ver geten de heer en mevrouw Mulder uit Otterlo en de heer Van Emmerik uit Amsterdam. Allen hartelijk dank voor Uw bereidheid en Uw aanwezigheid. Waarvoor zijn wij hier eigenlijk naar toe ge komen Toen in de oorlogsjaren het oude kantoor door een bom verwoest werd, waren wij allen getroffen met dit verlies. Gelukkig waren er geen mensenlevens te be treuren. Vanwege de tijdsomstandigheden moest U zich behelpen met de huishoudschool om dit als kantoor in te richten. Toen wij dan ook hoorden, dat er een nieuw kantoor zou komen, gingen er stemmen op onder het personeel, dat er iets moest worden gedaan. Er werd een commissie benoemd die met een plan moest komen. Besloten werd een gebrandschilderd raam te schenken voor de hall van dit kantoor. Het beroep dat de commissie op het personeel heeft gedaan, werd spontaan beantwoord. Zelfs onze gepensionneerden hebben het zich een eer gerekend hieraan mede te werken. Wij kunnen dan ook gerust zeggen, dat, wat hier geschonken is, gemeend is. En nu, geachte Directie, het is niet onze be doeling om alles te noemen, wat geleid heeft tot deze daad. Maar toch menen wij een enkele aanleiding te moeten noemen. Vooral na de oorlog hebt gij getoond dat het U ernst was om met het personeel samen te werken. Er is dan ook een band-gelegd en wij hopen dat die band in de naaste toeuomst verstevigd mag worden. Het bouwfonds niet te vergeten. Door Jw grote steun maakt gij het de arbeiders mogelijk om te bouwen. En onlangs de koninklijke gift voor ons Pen sioenfonds. Wij hebben ons als commissie tot de heer Lubbers, directeur van de Stichting Kunst en Bedrijf gewend, die ons van advies heeft gediend. Hij was direct bereid en heeft ons personen aangewezen, d.e naaan op dit gebied hebben ver worven. Het ontwerp van dit raam is door de heer Mulder uit Otterlo zeer kunstig en in overeen stemming met de structuur van onze fabrieken uitgedacht. De heer Van Tetterode, als glazenier, heeft er een vakkundig geheel van gemaakt. Wij zeggen de heren dan ook hartelijk dank voor het prachtige werk, dat zij gemaakt hebben. Verder dank ik namens het personeel de Raamcommissie voor haar medewerking en spe ciaal degenen, die zich beijverd hebben om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Met deze woorden wil ik volstaan en mag ik thans onze oudste directeur, de heer J. J. ter Horst verzoek* n zo vriendelijk te willen zijn dit raam te onthullen. De heer J. J. ter Horst trekt hierna het gor dijn weg, waardoor het raam zichtbaar wordt. De heer Nieuwénhuis vervolgt zijn toespraak en zegt Mijnheer ter Horst, ik zeg U namens het per soneel hartelijk dank voor Uw medewerking. Geachte Directie, Hier ziet gij thans het geschenk, dat IJ door Ik hoop U dit in 't kort te mogen vertellen. Het weduwenpensioenfonds werd enorm verhoogd, zodat wij kunnen zeggen, dat aan onze weduwen wordt gedacht en dat zij niet meer aan de D_aeo- nie zijn overgegeven. Er is begrip voor hen. Dit alies stemt tot grote dankbaarheid en heeft er dan ook tocgeleid dat wij tot dit plan zijn gekomen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 4