Kern vergadering die naar de Ververij lopen, doch die op een be paalde plaats niet geïsoleerd zijn. Voor de arbeiders, die hier in de buurt wer ken, is het erg warm. De Directie adviseert om dit aan de baas van de afdeling door te geven. In verband met een bedrijfsstoring hebben in enkele afdelingen arbeiders aanvulling ge kregen tot 46 uur. De Kern vraagt om in zo'n geval het loon door te betalen. De Directie zegt, dat de bestaande regeling van 46 uur gunstiger is, dan uit te betalen zoals de Kern vraagt volgens de C.A.O.-regeling. Besloten wordt dat met de Voorzitter van de Kern dit punt nader besproken zal worden. De Directie zegt, dat gewoonlijk in dergelijke gevallen deze kleding wordt vergoed. Het betreffende geval zal nader onderzocht worden. De afdeling Sterkerij komt met het verzoek om in deze afdeling ook met de ploegen in dag en nachtploegen te werken evenals in de Weverij. De Directie zegt dat dit vooral voor deze afdeling bezwaarlijk is, omdat juist de Sterkerij één van de afdelingen is, die in de middagpauze van 12 tot 1.30 uur stoom afneemt die anders onbenut afgevoerd moet worden. Rondvraag. De Kern stelt voor om de ideeënbus hier in te voeren om de arbeiders op deze manier in de gelegenheid te stellen hun gedachten betref fende werkverbetering enz. aan de bedrijfslei ding voor te leggen. De Directie zal dit punt in overweging nemen. Verder is de Kern van mening, dat men beter doet om bij veranderingen aan machines ook de betreffende arbeiders hierover te raadplegen. Tenslotte wordt nog gevraagd of de poets ploeg een extra overall kan krijgen. Hierna sluiting. L. d.d. 10 Juni 1953. Aanwezig de heren A, H. ter Horst, H. Jor- daan, B.. Ligtenberg', H. Nieuwenhuis, J. Geer- ling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, M. Kreij- kes, E. Goossen, F. A. Pfeiffer, D. Markvoort, H. Lankamp, Joh. Brinks, D. J. Wolterink en Mej. J. H. Vosgezang. Behoudens een kleine wijziging betreffende de aanvulling van arbeiders uit de Sterkerij op 30 April worden de notulen goedgekeurd. Vervolgens worden de vragen beantwoord, die in de vorige vergadering .gestold werden. De Voorzitter zegt, dat het punt betreffende verleturen, bij bedrijfsstoring een bevredigende oplossing heeft gevonden/ waarbij de bestaande regeling tot 46 uur. gehandhaafd blijft. Verder deelt spreker mede, dat kleding die bij brand door bluswater beschadigd is, wel ver goed wordt. Deze beschadiging kan men echter groten deels voorkomen door de door het bluswater nat geworden kleding direct met schoon water uit te spoelen. Hierover zal nog een-aartwijzing in „Het Anker" worden opgenomen. Voor de poetsploeg in „Beek" werd een extra overall gevraagd. Of de bestaande verstrekking al of niet vol doende is, zal nader bekeken worden. Verder werd in de vorige vergadering voor gesteld om hier een ideeënbus in te voeren. De Directie zegt, dat tot nu toe evengoed een bij de Directie aangebracht nieuw idee waardering heelt gevonden. Toch is besloten om hiermee een proef te nemen, waarover nadere mededelingen zullen worden gedaan. Over het isoleren van de verwarmingsbuizen in Weverij „Beek" kan nog geen mededeling worden gedaan. Dit zal echter eerstdaags be keken worden. Vervolgens deelt de Directie mede, dat een schrijven is binnengekomen van de A.B.T.K. De Directie zegt, dat de hierin genoemde ge vallen in Kernverband en met de Regionale Commissie zijn afgehandeld, zodat zij hierop niet nog eens wenst terug te komen. Ook de Kernleden zijn van oordeel dat deze brief niet op zijn plaats is en in Ui ie-verband besproken had moeten worden. De Kern vraagt of met de vacantie nog ge rekend kan worden op de 1 gratificatie. De Directie zegt, dat hieromtrent nog niets besloten is, doch denkt dat dit wel zal gebeuren. Een volgende vraag van de Kern is om zo mogelijk de kinderbijslag vóór de vacantie uit te betalen of anders een voorschot te geven. De Directie zegt, dat het één of het ander zal gebeuren. De Kern merkt op, d^t echter over het geval in het Batchingkamer betreffende de kwaliteits eis nog geen overeenstemming is., bereikt. De Directie zegt, dat zij elke betere regeling graag zal vernemen. Vervolgens wordt gesproken over het bereke nen van het loon door de arbeiders zelf. Gevraagd wordt of de tarieven allemaal be kend zijn. De Directie zegt, dat alle tarieven bij de baas van de afdeling liggen en dat iedereen op ver zoek van deze tarieven kennis kan nemen. Rondvraag. Uit de afdeling Kalanderij is een verzoek om zo mogelijk meer ruimte tfe maken bij de meet machine. De Directie antwoordt dat het de' bedoeling is om de Kalanderij uit te breiden, ■waardóór vanzelf in deze. behoefte zal Worden voorzien. De afdeling Naaierijvraagt of de lonen van de meisjes, die van de zoom- naar de naai- macine worden verplaatst, niet' verhoogd' kun nen, worden. In „Beek" heeft een arbeider zijn overall bij een brand dusdanig beschadigd door de vloei stof uit een brandblusapparaat, dat deze niet meer te dragen is.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 2