„HET ANKER" Kernvergadering MEK DE JAARGANG No. 49 MEI-.1UNI-JULI 1953 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. d.d. 13 Mei 1953. Aanwezig zijn de heren A. H. ter Horst, H. Jordaan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, J. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreijkes, F. A. Pfeiffer, D. Mark voort, H. Lankamp, J. Brinks en Mejuffrouw J. H. Vosgezang. De notulen worden behoudens een kleine wij ziging goedgekeurd. Bij het beantwoorden" der vragen, die in de vorige vergadering gesteld werden, wordt ge vraagd om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen betreffende de warmte in de nieuwe Sterkerij. De Directie deelt mede, dat men bezig is hier voor een oplossing te zoeken. Een eerste ver eiste hierbij is echter, dat de deuren in deze afdeling gesloten blijven zoals voorgeschreven is bij airconditioning. Verder is men van plan de sterkmachines af te schermen met asbestplaten. Vervolgens spreekt de Directie over de toe stand in de jute-industrie en zegt, dat deze min der gunstig is. Zij doet een beroep op de Kernleden om de arbeiders aan te sporen tot een goede en eco nomische samenwerking. De Kern zegt, dat men dit graag zal doen, doch meent dat de Directie wat meer aandacht moet besteden aan diverse klachten, o.a. onvol doende stoom op een kalander, waar reeds vaker over gesproken is. De Directie heeft deze klacht wel doorgege ven, doch dit blijkt moeilijk veranderd te kannen Verder zal de Directie een onderzoek instel len naar de klacht van de Kern over de slechte rollen cloek uit de Weverij, die in de Kalanderij doorgeknipt moeten worden omdat er slechte stukken in zitten. Betreffende het ploegenwerlt deelt de Directie mede, dat het voor het bedrijf veel voordeliger zou zijn in gewone dubbele ploegen te werken dan in dag- en nachtploegen. Zij verzoekt de Kernleden om hierover eens met de arbeiders van gedachten te wisselen. De Kern bepleit om de bestaande werktijd regeling aan te houden en is van mening dat ook de meeste arbeiders hier zo over denken. Verder zijn er van de zijde van de Directie geen mededelingen en gaat men over tot het af werken van de agenda. Allereerst dankt de Kern de Directie voor het mooie bedrag' dat zij heeft gestort in de Stich ting Pensioenfonds. In de Sterkerij werkten op 30 April enige arbeiders uit de ploegen in totaal 4 uur. De ontbrekende uren zijn van de bekende reserve uren afgetrokken. De Kern vraagt of men in dit geval geen uitzondering had kunnen maken door deze het volle loon uit te betalen van het bedrijf. De Directie antwoordt, dat de spaarreserve bedoeld is voor deze gevallen en dat dit geval normaal geregeld is. Over de halve collectieve snipperdag, die voor 5 Mei gereserveerd was, wordt besloten dat de arbeiders deze naar eigen keuze kunnen op nemen. In Weverij ,,Beek" liggen verwarmingsbuizen (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN ■worden in verband met de nieuwe stoom ketel in ,,Bijvank".

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 1