Hij was zeer gespecialiseerd in het monteren van de diverse machines. Naast zijn vakkennis, bezat hij een prettige natuur om mee samen te werken. Desondanks had die goeie, onvve tijd ook zijn hezwaren. Als in de iViidueieeuwen iemand bijvoor beeld een been geamputeerd moest worden (en dat geschiedde in die tijden heel wat vaker dan nu), dan werd hij door een paar welmenende, maar vooral sterke mannen stevig vastgehouden, terwijl de chirurgijn de patiënt, die ai die tijd bij vol bewustzijn was, dat lichaamsdeel atzaagde. Een teiltje er onder voor het hioed, terwijl de keuken de operatiekamer was. En daarna had de infectie natuurlijk vrij spel. Medisch boek: Z5 jaar na Chr. Tussen 25 en 55 na Chr. schreef Aulus Cornelius Ceisus een medisch leerboek, waarin hij o.a. de tuberculose beschreef als een zweer in de long, ver oorzaakt door een scherp vocht, dat uit het hoofd in de long vloeide. En honderden jaren lang be streed men de kwaal dooi naarstiglijk aderlaten. Moeten wij u dan nog vertellen, dat in die goeie ouwe tijd de steilte aan deze kwaal enorm groot was? Robert Koch. Het duurde tot 1882, toen Robert Koch de tuberkelbacil ontdekte, eer men met toenemend succes de strijd tegen de ziekte kon aanbinden. Wij weten nu, dat de tuberculose een besmettelijke ziekte is, veroorzaakt door de tuberkelbacil, die o.a. door aanhoesten wordt overgebracht. Vandaar dat het niet alleen onbeleefd is als men zijn hand niet voor de mond houdt bij hoesten, maar ook gevaarlijk! Er bestaan thans zeer doeltreffende geneesmethoden enbovendien kan ieder op eenvoudige wijze het zijne er toe bijdragen de tuberculose te voorkómen. Jubileum. Het is in 1953 vijftig jaar geleden, dat de Neder landse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose werd opgericht. In die periode heeft zij, mèt de paatsëlijke en provinciale tuberculose bestrijdingsorganisaties 'en de kruisverenigingen veel bereikt in de strijd tegen deze terecht zo ge vreesde ziekte. Maar desondanks bestaat er ook nog veel wanbegrip over deze ziekte. Die mis verstanden recht te zetten en te vertellen wat ieder kan doen om niet met tuberculose besmet te wor den, is het doel van deze artikeltjes. in het ziekenhuis te Almelo was overleden. Met ontroering namen wij hiervan kennis en ook de verslagenheid in de fabriek was algemeen. Als een bloem des velds werd zijn leven af gesneden en zijn persoon uit onze werkgemeen schap weggerukt. Vanaf 30-6-1919 was hij bij Ter Horst Co. N.V. werkzaam. Gedurende het grootste deel van zijn diensttijd was hij in de Weverij werkzaam als aanknoper. Met grote toewijding heeft hij zijn werk verricht, zelfs zo, dat hij en zijn superieuren en zijn mede arbeiders respect afdwong. De baas en verschillende collega's waren op het kerkhof aanwezig, om hem de laatste eer te be wijzen. Ter Horst Co. N.V. verliest in hem een zeer bekwame arbeider, doch groter is het verlies voor zijn vrouw en kinderen. Het moge hun echter mede tot troost zijn, dat velen zijn gedachtenis in dankbare herinnering zullen bewaren. 4s H. SLAGMAN Zaterdagmorgen 4 April hoorden we, dat onze arbeider Slagman, na een zeer korte ongesteldheid G. J. GERRITSEN Opnieuw bereikte ons een bericht van 't overlijden van één onzer arbeiders. Maandagmorgen (20 April) hoorden we, dat Gerritsen vrij plotseling het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. Hoewel hij vorig jaar geruime tijd wegens ziekte zijn werk moest neerleggen, ging zijn toestand dermate vooruit, dat hij 26-1-1953 zijn werk voor halve dagen mocht hervatten, hetgeen hij tot nu toe ook heeft kunnen volhouden. Hij was zo hoopvol gestemd, dat hij verwachtte, binnen afzienbare tijd weer hele dagen te mogen werken. Des te erger was de schok van het overlijdens bericht, omdat dit zo heel plotseling kwam. Gerritsen trad op 17-9-1914 bij Ter Horst Co. N.V. in dienst en was werkzaam in de Smederij als machine-bankwerker. Behalve zijn liefhebberijen, gaf hij naar buiten ook blijk van zijn belangstelling voor het maat schappelijk leven. Zeer velen volgden dan ook de lijkstoet naar de

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 7