SpaarfondsavoncL HOBBY. Die Goeie, Ouwe Tijd De Voorzitter antwoordt dat iedereen van deze auto kan gebruik maken. Hierna wordt geïnformeerd hoe één en ander in elkaar zit in verband met de vestiging van Dr Kousemaker als apotheekhoudend arts en de overschrijving van Dr Oosthoek op Dr Kou semaker. Hierop wordt besloten, dat door het bestuur hierover nadere inlichtingen zullen worden in gewonnen. Hierna sluiting. Om enige variatie in het programma te brengen werd hier tussendoor een „Vraag- en Antwoord"- wedstrijd gehouden. Donderdagavond 26 Maart j.l. werd in de grote zaal van het Parkgebouw de zo langzamerhand traditioneel geworden spaaravond gehouden. Onge veer driehonderd leden waren aanwezig. Het eerste half uur verliep onder gezellige kout, waarbij koffie met geljak werd geserveerd. Hierna nam de heer Jordaan het woord en heette de aanwezigen hartelijk welkom. Spreker gaf een kort overzicht over het jaar 1952, waarvan wij de cijfers hieronder laten volgen. 1951 1952 Aantal spaarders 814 846 Aantal deelnemers volgens artikel 6 van het reglement 495 492 In totaal werd ingelegd 123.480,83 Terugbetaald 96.618,43 Netto gespaard 26.862,40 Het totaal gespaarde bedrag beloopt thans ƒ212.897,62. Vervolgens deelde spreker mede, dat de Directie ook dit jaar weer een bedrag heeft beschikbaar ge steld voor die spaarders, welke volgens artikel 6 van het reglement hiervoor in aanmerking komen. Met een daverend applaus werd vooral deze laatste mededeling in ontvangst genomen. Onder grote belangstelling werden vervolgens de namen genoemd van de prijswinnaars. Een aantal dames uit de afdelingen Spinnerij en Naaierij verleenden hierbij hun medewerking. Ook enkele heren wilden de eer van hun manne lijke collega's redden en pijnigden hun hersens wat toch wel het voor hen onbekende woord kon zijn, dat op het hord was geschreven. Vooral in het begin kwamen de grappigste combi naties naar voren, waar in de zaal hartelijk om kon worden gelachen. Zo kwam hier het einde tussen twee damesploegen, die elkaar hardnekkig bekampten om de eer van de eerste prijs, waarna omstreeks half elf deze ge zellige avond werd gesloten. Zoals in een vorig „Anker" reeds terloops werd medegedeeld, waren we dit seizoen wat laat begon nen. Dit is dan ook wel de voornaamste reden, dat we dit keer geen tentoonstelling hebben ge organiseerd. Wil dit zeggen, dat er door de jongens, die er deze keer waren, niet werkelijk wat aan gedaan is? Integendeel, één van hen presteerde het om een klein radioapparaatje in elkaar te knutselen, het geen in ons de hoop doet herleven, dat er te zijner tijd wat meer op dat gebied kan gedaan worden. Onze houtbewerkers hebben met wijze raad van de lieer Slagman nuttig werk verricht. Het resultaat was een fraaie kist, geschilderd en wel, waarin we onze kleine bezittingen kunnen opbergen. Er zijn door hen nog enkele dingen meer onder handen genomen en met een gunstig resultaat. Onze vrienden de houtsnijders waren dit keer niet groot in aantal, doch wat we van hen aagen kan de critiek doors'aan, We noemen slechts de fraai uitgesneden en inoöi gebeitste kapstok van onze kampioen van verleden jaar. De prikkers, zo zullen we ze maar noemen, hebben dit keer weer her: mooie dingen kunnen maken, dank zij de nieuwe patronen die we aanschaften. Eén ervan, een voetballer in geel-zwart tenue, is eigendom van de club geworden en is opgeborgen voor eventuele doeleinden. De tekenaars hebben het er dit keer wat bij laten zitten. Eén bekoorlijk aquarelletje van de voor malige „Stoevelaar" te Elzen hebben we zien ge ltoren worden. Een nieuwigheid hebban we ook nog en wel in de vorm van een weeftoestel. Een instructieboek erbij, hoedt ons voor al te eenzijdige weefsels. Van de heer Jansen ontvingen we in dank enkele raadgevingen en materiële hulp, zodat we op gang kwamen. Voorlopig zal één der jongens buiten het seizoen om, zich nog bezig houden met dit werk. We hopen, dat we de resultaten aan des kundige ogen kunnen blootstellen. Mans, doe je best, kerel! Rest ons nog te vermelden, dat de figuurzagers tot de wonderlijkste dingen in staat waren. Als je ze ziet, denk je aan Colibris. Ons seizoen is nu gesloten wat dit betreft, alleen gaan we deze zomer nog eens een Zaterdagmiddag een tocht maken, waarvoor onze plannen nog niet definitief zijn. Namens de club spreken we onze dank uit aan de Directie en allen die ons ook dit seizoen met raad en daad hijstonden. In het bijzonder de heer Slag man, die dit keer meerdere malen alleen voor de leiding moest zorgen, daar schrijver dezes door an dere dingen bezet was. Tot slot tot de jongens die scharrelden en wel en niet wilden, als*ede tot hen die we niet zagen. Kom bij ons, er is altijd wel iets watje interesseert. In September hopen we weer met een grote groep te kunnen beginnen en door te zetten. Jongens, het ligt aan jullie zelf of de club al of niet blijft voort bestaan. Zorg dat we ruimte te kort komen! SECRETARIS Het behoort zo langzamerhand tot de goede toon te klagen over de barre tijd, waarin wij ons leven slijten. En als u ziet wat de kranten regel matig op hun voorpagina's etaleren van de droeve dingen dezer dagenja, dan kunnen we alle maal wel eens met een zucht terugverlangen naar die goeie, ouwe tijd, toen oorlogen nog slechts met knuppels en stenen werden uitgevochten en nie mand nachtmerries kreeg van atoom- en waterstof bommen. Was het zo goed?

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 6