plus 8, Op reis naar de Flora Bloemententoonstelling. J. S. Verlek Mejuffrouw Traas. andere glazen voorschrijft, wordt deze vergoeding- gegeven. Brilmonturen ten hoogste 7,om de twee jaar. Mocht een montuur na twee jaar stuk en de glazen nog wel goed zijn, dan kan men zo'n montuur voor rekening van het aanvullend zieken fonds laten repareren of een nieuw aanschaffen. Breukbanden (niet binnen twee jaar) ten hoogste 13,—. Lies- of dijbreukband (enkel) (niet li innen twee jaar) ten hoogste 5,75. Lies- of dijbreukband (dubbel) (niet binnen twee jaar) ten hoogste ƒ9,50. Scrota al breukband (enkel) (niet binnen twee jaar) ten hoogste 9,50. Scrotaal breukband (dubbel) (niet binnen twee jaar) ten hoogste 14, Buikgordels (niet binnen twee jaar) ten hoogste 18,—. Buikgordels met afwijkingen, 50 van het bedrag Elastieken kousen tot aan de knie (niet binnen één ja: r) per paar 13,90. Kuitstukken (niet binnen één jaar) p. paar 10,90. Bijstukken (niet binnen één jaar) p. paar 11, Kniestuk':en (niet binnen één jaar) p. paar ƒ7,50 Enkelstiïkren (niet binnen één jaar) per paar 7,10. Steunzolen uit voorraad (niet binnen twee jaar) per paar 4, Steunzolen volgens gipsmodel (niet binnen twee jaar) 50 betaling 5, Ziekenbuisverpleging na 42 dagen onbeperkt. Voor kinderen beneden 14 jaar, die naar een spe cialist moeten binnen de kring Apeldoorn-Ensche- de, wordt de begeleider vergoed. Voor bezoeken aan een specialist buiten dit rayon kunnen voor een begeleider eventueel de reiskosten worden ver goed. Uitbetaling van bovenstaande vergoedingen heeft plaats Dinsdags van 34 uur n.m. Mochten zicli gevallen voordoen, die hierin niet vermeld zijn, dan kan men te allen tijde inlich tingen verkrijgen bij bet ziekenfonds. V. Het is wel gewenst voor de verzekerden dit nummer van het „Anker" te bewaren! Na enige voorbereiding werd door afdeling Beek Zaterdag 4 April j.l. om zes uur Rijssen verlaten voor een tocht naar de Flora Bloemententoonstel ling. Via Hoevelaken ging de reis naar Heemstede, waar iedereen vol bewondering de prachtige bloemen en aangelegde bloemperken bezichtigde. Hier werd ook eerst de inwendige mens versterkt, waarna om twee uur verzamelen werd geblazen voor Haarlem, waar de St. Bavokerk werd bezich tigd. Vervolgens gingen we verder naar Amster dam, onder vrolijk gezang van de meisjes. Hier aan gekomen zochten de heren van de band de voor hen aantrekkelijke plaatsen op. Om 5 uur stond Mans echter klaar em zijn schapen weer in de bus te stoppen. Met Goorman aan het stuur ging de reis verder naar Apeldoorn, waar we ons een uurtje reuze vermaakt hebben. Te vroeg kwam ook aan deze pret een einde door liet vertreksein van de leider, waarna tot Holten werd gereden voor de laatste aanleg. Hier werd nog een poosje gezellig- nagebabbeld en hoogst voldaan keerden we om 10.30 uur in Rijssen terug. Reeds enige tijd wisten we, dat Mejuffrouw Traas ons bedrijf per 1 Maart zou verlaten. Zij zal vertrekken naar Oostkapelle, waar ze een betrekking heeft aanvaard als Directrice van een kindersanatorium. Half Februari werd ze echter plotseling ziek en moest daardoor reeds vroegtijdig haar werk hier beeindigen. Juffrouw Traas begon haar taak als sociaal werkster bij Ter Horst Co. N.V. op 1-9-1949. Ze heeft zich met haar gehele persoon voor dit werk ingezet. Vooral de zieken en moeilijkheden in de ge zinnen hadden haar bijzondere aandacht. Wij willen haar langs deze weg hartelijk dank zeggen voor al hetgeen ze gedurende deze jaren voor onze arbeidersgemeenschap heeft gedaan, en wensen haar veel geluk in haar nieuwe werkkring. Mejuffrouw COOPS Door bet vertrek van mejuffrouw Traas werd met ingang van 1 Maart in de vacature van Sociaal Verzorgster voorzien door de benoeming van mejuffrouw E. H. Coops uit Bussum. Alhoewel mej. Coops reeds enige weken onder ons werkzaam is, willen wij haar nog hartelijk welkom lieten in onze werkgemeenschap. Zij heeft speciaal voor dit werk een studie gevolgd aan de School voor Maatschappelijk Werk te Am sterdam. Daarnaast heeft zij geruime tijd gevolon- taird in enkele andere bedrijven. Gedurende de tijd dat ze hier werkzaam is, heeft ze reeds verschillende personen leren kennen, doch ze zal het zeer op prijs stellen ook met de anderen kennis te maken. Vooral bij eventuele moeilijkheden op haar terrein zowel in de fabriek als in de gezinnen, zal ze graag van dienst zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 3