Mededelingen Algemeen Ziekenfonds. De Directie deelt mede, dat de gemeenteraad het voorstel van de Directie om ook de gemeente van liet badhuis gebruik te laten maken, in dank ge accepteerd heeft. Verder zegt spreker, dat de bedrijfskleding tegen half Mei verwacht wordt. Personen, die er drin gend 0111 verlegen zijn, kunnen dit aan de haas doorgeven, waarna men zal trachten deze nog eer der te helpen. Vervolgens spreekt men over de Nationale Feest dag. Aangezien zeer waarschijnlijk 30 April als Nationale Feestdag zal gevierd worden, omdat de 5e Mei niet bepaald leeft bij de Nederlandse be volking, stelt de Directie voor in dit geval de halve collectieve snipperdag die hiervoor gereserveerd is, vast te stellen op 30 April. De Kern meent, dat er geen schoolfeesten zullen worden gehouden en wanneer dit juist is, zou men beter deze halve collectieve snipperdag kunnen bewaren en gewoon doorwerken. De voorzitter zegt, dat eerst geïnformeerd zal wor den of er deze dag feestelijkheden zijn, waarna men nader over deze dag kan beslissen. Vervolgens komt de Kern met een klacht uit de nieuwe Sterkerij, waar het volgens de arbeiders te warm is. De luchtverversers, die hier aangebracht zijn, voe ren de damp niet genoeg af. De Directie zegt, dat de temperatuur in de Sterke rij en altijd hoger is dan in andere afdelingen, van wege de aard van de machines. Zij acht het het beste om even de zomer af te wachten. Ingeval het dan inderdaad te warm is, zou men een afzuiging kunnen maken, zouat hier een grote hoeveelheid damp afgevoerd kan worden. De Kern denkt ook, dat dit verbetering zal bren gen, omdat door de damp ook de temperatuur hoger wordt. De Directie zegt, dat dit punt de a.s. zomer de aandacht van haar zal hebben. Vervolgens vraagt de Kern hoe iet gaat met het geld, dat thans extra wordt afgehouden voor het pensioenfonds als b.v. iemand komt te overlijden. De Directie antwoordt, dat dit op naam van elke arbeider wordt bij geboekt en ingeval van ontslag of overlijden onmiddellijk wordt terugbetaald. Rondvraag. De Kern vraagt of er geen afscheiding kan ge maakt worden tussen de Spinnerij en Krasserij Beek, omdat laatstgenoemde afdeling veel last on dervindt van het vocht dat uit de Spinnerij over slaat naar de Krasserij. De jute loopt hierdoor in de Krasserij vaak erg slecht. De Directie zal dit nog eens opnieuw bekijken. De kwestie van het breken van de drijfriemen in de Spoelerij zal bekeken worden om te zien wat men hieraan kan verbeteren. Naar aanleiding van de voltooiing van het nieuwe kantoor wordt gevraagd of dan ook de Huishoud school weer in gebruik wordt genomen. De Directie kan de verheugende mededeling doen, dat de school inderdaad weer als Huishoudschool ingericht zal worden en dat reeds een nieuwe Directrice benoemd is. Tenslotte is er een verzoek uit de Batchingkamer Beek om voor de hatchers nog een stofafzuiger er- hij te plaatsen. De Directie zegt, dat dit indertijd niet kon in ver band met de capiciteit van de afzuigersinstallatie, doch zij zal dit nog eens opnieuw bekijken. Hierna sluiting. Er zijn zo van die dingen waaraan men steeds weel bij herhaling herinnerd moet worden, en die men toch altijd weer vergeet, of zoals men dan zegt, waarvan men niet op de hoogte is. Zo langzamer hand moet men toch met de dingen die zo dage lijks voorkomen, op de hoogte zijn, te meer daar deze voorschriften op de lidmaatschapskaart staan vermeld. Een ieder leze deze nog eens met aandacht. We brengen hieronder de verschillende voorschrif-^ ten en andere zaken van belang opnieuw onder de aandacht van verzekerden. Bij ziekenhuisopname moet de huisarts een formu lier afgeven, waarop men bij het ziekenfonds de vereiste machtiging kan bekomen. Moet er per auto vervoerd worden, dan moet ook hiervoor door de huisarts een formulier afgegeven worden en vervolgens door het ziekehf'swids afgestempeld. Bij verwijzing naar een specialist moet door de huisarts een verwijskaart afgegeven worden, waar mee men zonder meer naar de betreffende specia list kan gaan. Mocht de huisarts verwijzen naar een specialist buiten ons fondsgebied (d.w.z. builen Deventer en Enschede), dan is hiervoor toestem ming nodig van de Controlerend Geneesheer Dr. Buis, die de eerste en derde Maandag van elke maand zitting houdt in het Wijkgebouw. Voor hoogtezon, massage- en heilgymnastiek moet ook de Controlerend Geneesheer toestemming geren. Verder wijzen wij nog op verplichtingen die vooral voor gehuwden van belang zijn en die nog altijd^ slecht worden nagekomen. Het betreft hier kinderen die tot hun 16e jaar, zolang zij niet in loondienst zijn, op de ouders in direct verzekerd zijn en blijven, maar na hun loe jaar moeten worden afgevoerd. Gaan zij vóór hun 16e jaar in loondienst, dan moet hiervan onmid dellijk kennis worden gegeven bij het ziekenfonds, omdat deze kinderen dan voor eigen rekening in een ziekenfonds worden opgenomen. Wordt hier van dus geen kennis gegeven, dan wordt de huis arts door twee fondsen betaald, wat in geen geval mag voorkomen. Het Bestuur heeft dan onlangs ook besloten 0111 voor elke week dat hiervan te laat kennis werd gegeven, 15 cent boete te laten betalen, welke ten goede komt aan het aanvullend ziekenfonds. Ook verder alle veranderingen, zoals verhuizing, geboorte, overlijden enz. moeten bij het ziekenfonds wórden opgegeven. Steeds de lidmaatschapskaart meebrengen. Hieronder volgen nog mededelingen betreffende de hijbetalingen uit het aanvullend ziekenfonds. Voor brilleglazen moet door de verzekerde 1,50 per glas bijbetaald worden, van de rest wordt door genoemd fcjeds 75 °/o vergoed. Z« vaak de oogarts

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 2