HET ANKER Kernvfrgafiering Kern vergadering MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. d.d. 12 Maart 1953 d.d. 8 April 1953 VIERDE JAARGANG No. 48 MAART-APRIL 1953 (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN --WEVERIJ) RIJSSEN Aanwszig de heren A. H. ter Horst, H. Jordaan, B. Ligtenberg, H. Nieuwen huis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, M. Kreijkes, E. Goossen, F. A. Pfeiffer, D. Markvoort, H, L ankamp, D. J. Wolterink en mejuffrouw J. H. Vosgezang. Verder nog mejuffrouw Coops, die van deze ge legenheid gebruik maakt om met de Kernleden kennis te maken. voorzitter opent de vergadering en heet de aan wezigen welkom. Spreker stelt vervolgens mejuffr. Coops aan de Kernleden voor en zegt dat zij per 1 April het werk van mejuffrouw Traas zal over nemen. Nieuwenhuis heet mejuffrouw Coops namens de Kern hartelijk welkom en wenst haar hier een prettige werkkring. Spreker hoopt dat de samen werking met mejuffrouw Coops even goed zal zijn, als ze ook altijd met mejuffrouw Traas is ge weest. Vervolgens gaat men over tot het bespreken van de agenda. I. Verzoek om voorschot op de kinderbijslag in verhand met Pasen. De Directie zegt, dat een voorschot van 30,per kind zal worden uitgekeerd. 2. De Kern vraagt of het juist is, dat de gemeente ook van het nieuwe badhuis zal gebruik maken. De voorzitter antwoordt, dat hiervan nog niets be kend is. Wel kan reeds gezegd worden, dat dit geen verband houdt met de grootte van het nieuwe badhuis. Dit zal dadelijk op een flinke grootte ge maakt worden. Verder zal men t.z.t. een dusdanige regeling trachten te maken, dat men niet behoeft te wachten. Hierna wordt nog eens weer gesproken over het telefoneren in de fabriek door onbevoegden. De Directie zegt, dat de Kernleden bij urgente ge vallen van de telefoon gebruik kunnen maken in overleg met de baas van de afdeling. Overigens moeten telefoongesprekken die niet beslist nood zakelijk zijn, vermeden worden. Tenslotte informeert de Kern of de beslissing be treffende het inhouden van 50 cent extra, die op de vergadering van de Stichting Pensioenfonds ge nomen werd, gehandhaafd blijft. De Directie antwoordt, dat dit besluit door de meerderheid van de aanwezige leden genomen is en dus reglementair juist is. In de fabriek zal hekend gemaakt worden, dat van elke mannelijke arbeider 50 cent per week zal worden ingehouden om dit te reserveren voor een verhoogde pensioenuitkering. Bij de Rondvraag informeert de Kern wanneer de bestelde overalls enz. beschikbaar zijn. De Directie zegt, dat de opgave is doorgegeven en dat deze kleding in bewerking is. Hierna sluiting. Aanwezig de heren A. H. ter Horst, H. Jordaan en B. Ligtenberg. Verder alle Kernleden, behalve Markvoort die met kennisgeving afwezig is. De notulen van de vorige vergadering worden on gewijzigd goedgekeurd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 1