Ontspanning. zowel tot tevredenheid van zijn superieuren als van de dames. Bij zijn afscheid werden hem dan ook enige mooie cadeaux aangeboden, als bewijs van er kentelijkheid voor de goede verstandhouding. Hoe het staat met liet Glasraam. Tevens was het een grote verrassing voor ons te vernemen dat mede naar aasleiding hiervan, de Directie besloten heeft binnen afzienbare tijd een nieuw badhuis te bouwen ten behoeve van het personeel. Voorwaar een vorstelijk geschenk als wij be denken, dat de personeelsleden met hun gezin nen hiervan gratis gebruik kunnen maken. Wij geloven dat wij dan ook wel namens alle werknemers van Ter Horst Co. N.V. spre ken als wij zeggen, dat wij dit badhuis als een niet genoeg te waarderen geschenk zullen aan vaarden. DE COMMISSIE. In „Het Anker" van November j.l. hebben wij beloofd om U van het verloop betreffende het maken van het glasraam voor de hall van het nieuwe Kantoor op de hoogte te zuilen houden. Thans kunnen wij U hiervan iets naders mede delen. Op verzoek van de heren Mulder en Van Tetterode, respectievelijk ontwerper en uitvoer der van deze opdracht, zijn we Vrijdag 30 Jan. naar Amsterdam geweest om het raam te bezich tigen, dat thans gereed gekomen is. Vanzelfsprekend is het dat wij geen aanmer kingen zouden durven maken op de compositie en kleuren in dit raam, aangezien wij dit werk in handen hebben gelegd van twee zeer be kwame mensen. Het is dan ook daarom, dat wij menen even tuele critiek in die zin te durven aanvaarden. Hetgeen echter èn voor de uitvoerder èn voor ons van belang was, was of het raam zo het thans gereedgekomen is, overgedragen kan worden. Naar onze mening is de uitvoering van dit raam zeer goed geslaagd. Behoudens enige kleine opmerkingen onzer zijds over een bepaald onderdeel van een ma chine e.d., die volgens onze aanwijzingen nog veranderd zullen worden, kunnen wij zeggen, dat het resultaat onze verwachtingen ver heeft overtroffen. Met het plaatsen zal echter nog even gewacht worden, tot het gebouw klaar is, om ongeval len te voorkomen. Te zijner tijd zal de Directie U in de ge legenheid stellen om het raam te bezichtigen en zullen wij in „Het Anker" een foto met be schrijving opnemen. Tevens willen wij in dit verband hier even een antwoord geven op de mededeling van de Directie in de fabriek d.d. 21-1-1953. In deze aankondiging menen wij te mogen beluisteren, dat zij de symbolisch® aanbieding van het raam zeer op prijs heeft gesteld, en dat zij met belangstelling het moment van de offi ciële overdracht tegemoet ziet. Heren, dat loopt kennelijk mis, we zullen dit winterseizoen niet aan zaaloefening toekomen, daar de sportzaal nog steeds voor andere doel einden in gebruik is. Het is natuurlijk jammer, daar van Uw zijde veel belangstelling getoond werd, maar niets aan te doen. Het bedrijf moet nu eenmaal voorrang genieten. Het duurt echter nog maar even en we vlie gen uit, het vrije veld in. Met het vrije veld bedoelen we dan natuurlijk ons sportterrein, waar we nu over een prima kleedkamer en berg plaats kunnen beschikken. Ook onze meisjes, die evenmin aan zaaltraining hebben kunnen doen, moeten nog maar even geduld hebben. Het is niet onmogelijk, zelfs zeer waarschijn lijk, dat wij tegen het volgende winterseizoen over een zaaltje, behoorlijk verwarmd en meer comfortable, zullen kunnen beschikken. r Wandelsport! Ja, dames, het seizoen staat weer aan te vangen en we zullen natuurlijk af en toe een uitstapje maken, dat stellen wij ons tenminste voor! Maar we zullen toch vooraf enkele moeilijkheden, die er zijn, onder het oog moeten zien. Onze leider zal door omstandig heden aan de wandelsport het komende seizoen niet die aandacht kunnen schenken, zoals hij dat zelf zou willen. De meisjes van onze wan delsport zullen dus meer op zichzelf zijn aan gewezen en dat heeft natuurlijk ook zijn goede zijde. Da.t leidt tot zelfstandigheid, tot hande len, wanneer dat plotseling van ons gevraagd wordt. Dames, de wandelsport is tè mooi en de voordelen voor lichaam en geest zijn tè groot, om nu maar niet op pad te gaan. Trek er uit, met elkaar, door bos en hei en, kunt ge nog zingen, zing dan mee. Doch wie ook leiding zal geven, aanvaardt clie leiding overal en onder alle omstandigheden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 4