Met Pensioen. De Voorzitter zegt, dat dit punt bij de Di rectie reeds in behandeling is. Hierbij is echter gebleken dat het erg moeilijk is de grens te verleggen, omdat men altijd grensgevallen houdt. Hierna sluiting. H. J. NIJLAND 30 December j.l. was voor een aantal van onze mede-arbeiders de dag, dat ze hun werk bij Ter Horst Co. N.V. zouden beëindigen wegens het bereiken van hun pensioengerechtigde leef tijd. Zo zien we dan H. J. Nijland in 't kistentuug naar het kantoor stappen om afscheid te nemen. Hier werd hij door de voltallige Directie ont vangen. Als spreker nam de Heer j. J. ter Horst het woord, die de heer Nijland dank bracht voor alles v/at hij gedurende zijn diensttijd voor Ter Horst Co. N.V. heeft gedaan. ,,51 jaar hebt gij de firma trouw gediend, waarvan zelfs meer dan 40 jaar als baas in de Krasserij. Ge hebt al deze jaren Uw beste krachten aan het bedrijf gegeven en we hopen, dat het voor U een Voldoening zal zijn, als we zeggen, dat wij Uw werk altijd zeer gewaardeerd hebben", aldus spreker. Hierbij bood de heer ter Horst hem de pensioenbrief aan en als aandenken een wand bord met aantekening van zijn dienstjaren. Spreker wenst hem vervolgens met zijn vrouw nog een lange en gelukkige pensioentijd toe, en veel suces met zijn liefhebberij als jager. Nadat Nijland de Directie hiervoor zijn har telijke dank had betuigd bleef men nog een poosje gezellig bijeen. Waarover gesproken werd laat zich raden als men aan Jan zijn liefhebberij denkt. Immers waar het hart vol van is loopt de mond van over. Ook wij hopen, dat hij van zijn. kortharige, langharige staande, en dubbelloops nog veel ple zier zal hebben en dat zijn verwachtingen in deze. met succes bekroond zuilen worden.. J. M. NITERT J. M. NITERT. Nitert kwam op 12-2-1914 bij Ter Horst Co. N.V. in dienst als bankwerker. Door zijn bijzon dere gaven en kennis van dit werk had hij de grootste achting van zijn superieuren en col lega's. Speciale opdrachten van fijri smeedwerk waren hem ten volle toevertrouwd. Verschillende kunstwerken op dit terrein hebben wij van hem kunnen bewonderen. Ook op cultureel gebied had hij goede talen ten. Hoe vaak hebben we niet onder het werk naar zijn gezang geluisterd, dat altijd aanstekelijk werkte en inspiratie gaf bij het werk. Ook in de revue's had hij een groot aandeel en zowel zijn spel als zang traden hier sterk naar voren. a Bij het afscheidnemen van het personeel var! de Smederij werd hem een prachtig horloge aangeboden als aandenken aan de prettige sa menwerking in de werkplaats. Nieuwenhuis trad op 12-4-1914 voor het eerst de fabriekspoort binnen. Hij begon zijn werk in de Batchingkamer, waar hij eerst als batcher en de laatste jaren als opdraaier werkzaam was. Hij heeft zijn werk met grote toewijding ver richt. Vooral zijn altijd opgewekte natuur (in tegenstelling met de gezichtsuitdrukking) maakte het samenwerken met hem erg gemak kelijk. Zijn opmerkingen waren vaak zeer vermake lijk, zodat men deze als vanzelfsprekend aan vaardde, ook al was het soms raak. Nieuwenhuis is nog zeer vitaal en voelt zich ook nog helemaal niet oud.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1953 | | pagina 2